Portfolio

Checkout a few of my works

Application / Native

MozoX

Shoppers can get MozoX Tokens when they walk into a store, visit a mall, attend an event, to name a few examples of places and venues that are registered with and approved for Project MozoX - “The Token of Discovery".

View Project

Application / Native

Alpha Colour - ARGB Mixer

A color builder with transparent for android.
You want to design the user interface is perfect? You want your app looks nice! There are times when you will need a color code for transparent, but how to make transparent color code in android. This app will tell you how to do it!

View Application

Application / Native

Chia động từ trong tiếng Anh

Ứng dụng dành cho người Việt để nâng cao khả năng sử dụng tiếng anh. Giúp bạn cách chia động từ ở các thì như thế nào. ▪ Với dữ liệu hơn 1000 động từ đã được tổng hợp ▪ Bảng động từ bất quy tắc

View Application

Application / Native

English Common Phrases

English Handbook contains the common greeting, daily communication and more!

View Application

Application / React Native

Numbers

Bạn phải giành rất nhiều thời gian xử lý hàng chục tin nhắn mỗi ngày ?
Tính toán bằng tay tất cả các trường hợp có thể xảy ra ?
Sai sót không thể tránh khỏi và phải tính lại từ đầu ?

Đây là ứng dụng dành cho bạn!

View Application